Behandling av personuppgifter

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Vi är personuppgiftsansvariga

Charlottendal Maskin AB med organisationsnummer 556378-5731 och adress Gammalstorpsvägen 26, 294 92, Sölvesborg ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig. Charlottendal Maskin AB är därför personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster och produkter, dvs. för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig vid beställning av produkter och tjänster, köp av produkter på Återvinningsgården samt arkivering av räkenskapsuppgifter. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig gällande frågor och ärenden samt inkommande korrespondens.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig - och varför?

Beställning av produkter och tjänster samt köp av produkter på Återvinningsgården

När du beställer produkter eller tjänster kan vi behandla personuppgifter som ditt namn, telefonnummer och adress. När du handlar produkter hos oss på Återvinningsgården kan vi även behandla personuppgifter som ditt registreringsnummer på specifikt fordon. Behandlingen sker för att fullfölja vårt avtal genom din beställning eller köp av produkter på Återvinningsgården, hålla korrespondens inför, under och efter utfört arbete samt ställa ut faktura. Dessa behandlingar är nödvändiga för att kunna fullgöra vårt avtal genom din beställning eller köp. Vi får inte tillgång till dina personuppgifter på annat sätt än genom ditt tillhandahållande av uppgifterna till oss.

Vid inkommande e-mail och telefonsamtal

Om du kontaktar oss via e-mail eller telefon kan vi behandla personuppgifter som ditt namn, telefonnummer, e-mailadress samt annan information som du väljer att inkludera i din korrespondens. Behandlingen grundar sig på att vi har ett berättigat intresse av att hantera inkommande korrespondens och att tillhandahålla information.

Arkivering av räkenskapsuppgifter

Behandling av dina personuppgifter vid avslutad beställning eller köp kommer att behandlas i vår räkenskapsinformation för att korrekt kunna arkivera räkenskapsinformation. Behandlingen är nödvändig för att efterleva vår rättsliga förpliktelse om arkivering av räkenskapsuppgifter enligt gällande lagstiftning. Behandlingen består i minst 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret har avslutats.


Om du inte har givit oss ditt samtycke använder vi inte dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till?

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig. Vi kan komma att dela dina personuppgifter till tredje part för som behandlar information för vår räkning. Det som vi får hjälp med är behandling av IT- och bokföringstjänster.


När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk.


Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för marknadsföringsändamål.

Med stöd av vilka rättsliga grunder behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att vi ska kunna utföra våra tjänster eller leverera våra produkter till dig, dvs. när vi ingår eller fullgör avtal med dig. I den mån vi behandlar ytterligare uppgifter kommer vi att inhämta ditt samtycke eller säkerställa att behandlingen är tillåten med stöd av annan rättslig grund.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi sparar uppgifter om dig som kund under den tid som avtalet med dig gäller och under en skälig tid därefter. Det innebär i de allra flesta fall att vi inte sparar dina personuppgifter under längre tid än ett år från och med avtalets upphörande, men under vissa förutsättningar kan vi behålla dina uppgifter under en längre tid än så. Det gäller exempelvis när det krävs enligt lag eller när uppgifterna kan behövas för att fastställa, utöva och bevaka rättsliga anspråk.

Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter enligt gällande lagstiftning (GDPR). Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dina rättigheter, vilket du gör enklast på info@charlottendalmaskin.se.


Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.

Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rättelse och radering

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan utföra våra tjänster till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade.

Dataportabilitet

Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullgöra avtal med dig.

Begränsning av behandling

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder. Du kan därför inte rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.imy.se.

Kontakt

Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till info@charlottendalmaskin.se om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även läsa mer om oss på vår hemsida www.charlottendalmaskin.se.